Най-горно меню


Ляво меню

Правила за поверителност

Въведение

“Берлин-Хеми/А. Менарини България” EООД („Фирмата“) се отнася много сериозно към поверителността на потребителите и се ангажира да я спазва по възможно най-добрия начин. Когато влизате в уеб сайта www.berlin-chemie.bg („Уеб сайт“ или „Сайт“) или заявявате услуги, налични на Сайта, Фирмата може да обработва Вашите лични данни. Настоящите Правила за поверителност („Правила за поверителност“) описват дейностите, извършвани от Фирмата при обработка на Вашите лични данни чрез нейния Уеб сайт, както и ангажиментите, които Фирмата поема във връзка с това.

Когато се изисква от българския Закон за защита на личните данни в сила от 1 януари 2002 г., с последващи изменения, („Закон за защита на личните данни“), ще бъде поискано предварително съгласие от Ваша страна за обработка на личните Ви данни.

Когато предоставяте лични данни на трети лица, трябва да предприемете предварителни действия, за да се уверите, че разкриването на подобни данни на Фирмата (и последващата им обработка за целите, указани в приложимото известие с информация за поверителността) се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни, както и с приложимите закони и наредби: като пример, може да предоставяте лични данни на трети лица само след като сте ги информирали надлежно и сте получили изричното им съгласие.

Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни е Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД, бул. Цариградско шосе 90, София 1784, Бизнес център Капитал Форт, етаж 19. Фирмата е регистрирана като администратор на лични данни при Комисията за защита на личните данни под идентификационен № 419452.

Тип на обработваните данни

Посещаването и преглеждането на Уеб сайта обикновено не води до събиране и обработване на Вашите лични данни с изключение на „данни за навигиране“ и бисквитки, както е описано по-долу. Освен това Вие можете доброволно да предоставите лични данни на Фирмата, когато взаимодействате с някои функции на Уеб сайта или когато заявявате определени услуги, налични в Сайта.

Данни за навигиране и бисквитки

Обработването на Вашите лични данни в Уеб сайта се ограничава до т. нар. „данни за навигиране“, които представляват предаваните на Уеб сайта данни, необходими за работата на компютъризираните системи, управляващи Уеб сайта, и протоколите за интернет комуникация. Такива данни например са IP адресите или имената на домейни на компютъра, използван за отваряне на Уеб сайта, както и други параметри, свързани с операционната система, използвана за свързване с Уеб сайта. Фирмата събира подобни и други данни (например броя на посещенията и прекараното в Уеб сайта време) единствено за статистически цели и анонимно с цел да наблюдава функционирането на Уеб сайта и да подобрява неговата ефективност. Подобни данни не се събират с цел да бъдат свързани с друга информация за потребителите на Сайта, нито с цел да бъдете идентифицирани. Въпреки това поради естеството на тези данни, информацията може да направи възможно идентифицирането Ви посредством обработка и свързване с други данни, притежавани от трети лица. Поради тази причина данните за навигиране се деидентифицират незабавно след обработката и могат да бъдат извлечени от Фирмата само с цел установяване на отговорности във връзка с компютърни нарушения, извършени във вреда на или посредством Уеб сайта. Независимо от гореизложеното, данните за навигиране, както са описани по-горе, се запазват само за ограничен период от време в съответствие с приложимите разпоредби.

Сайтът използва „бисквитки“. С използването на Сайта Вие се съгласявате с употребата на бисквитки по начина, описан в настоящите Правила за поверителност.

Бисквитките представляват малки файлове, които се записват на твърдия диск. Сайтът използва т.нар. „бисквитки за сесия“ и „трайни бисквитки“.

Бисквитките за сесия са временни низове от информация, които се използват за улесняване на употребата на Сайта, за вътрешни цели за защита и за администриране на системата. Бисквитките, използвани в Сайта, не съдържат информация за потребителите. Тези бисквитки се записват във временен режим и се изтриват незабавно, след като затворите браузъра.

Трайните бисквитки може да са с променлива продължителност (от един час до една година). Фирмата използва този тип бисквитки само с цел записване на езика, избран от потребителя, и изпращане на статистическа информация до системата Google Analytics, която позволява на Фирмата да анализира достъпа/посещенията в Уеб сайта за статистически цели. Бисквитките се използват за чисто статистически цели и информацията в тях се събира в обобщена форма. С помощта на двойка бисквитки (съответно трайна бисквитка и бисквитка за сесия, която се изтрива, след като потребителят затвори браузъра) Google Analytics записва също така датата и часа на началото на посещението и на излизането от Уеб сайта.

Бисквитките, използвани в Сайта, не събират информация за потребителите на Сайта. Въпреки това може да изберете да забраните бисквитките, като промените настройките на браузъра си.

Разделът „Помощ“, наличен в лентата с инструменти на повечето браузъри, показва как да предотвратите получаването на бисквитки, уеб маяци и други проследяващи технологии и как да получите информация от браузъра за наличието на подобни технологии и за начина, по който можете да ги забраните.

Въпреки това забраняването на бисквитките може да ограничи възможностите ви за използване на Сайта и да ви попречи да се възползвате максимално от функциите и услугите, налични в него.

Фирмата не контролира и не осъществява достъп до бисквитките, уеб маяците и другите проследяващи технологии, използвани в уеб сайтове на трети лица, до които може да получите достъп от Уеб сайта. Фирмата не контролира и не осъществява достъп до съдържанието или документите, публикувани във или получени чрез споменатите уеб сайтове. Фирмата не контролира и не осъществява достъп до метода на обработване на Вашите лични данни, за което Фирмата изрично отхвърля всякаква отговорност. Трябва да прегледате правилата за поверителност на уеб сайтовете на трети лица, до които осъществявате достъп от Сайта, за да разберете какви условия важат за обработката на Вашите лични данни. Трябва да е ясно, че настоящите правила за поверителност важат само за Уеб сайта, както е дефинирано по-горе.

Запазване и съхранение на лични данни

Личните данни се запазват и обработват чрез компютъризирани системи, които са собственост на Фирмата и се управляват или от Фирмата, или от трети лица доставчици на технически услуги. За повече подробности прегледайте раздел „Достъп до данните“ по-долу. Данните се обработват само от висококвалифициран персонал, включително персонала, назначен да извършва извънредни операции по поддръжка.

Цели и методи на обработката на данни

Фирмата може да обработва Вашите лични данни за следните цели: управление на Вашите комуникации (включително известия за събития, свързани с лекарствената безопасност), управление на Вашите заявки за информация и т.н.

Вашите лични данни се обработват както на хартиен носител, така и в електронна форма в съответствие с Закона за защита на личните данни и според профилите за защита на данните и поверителността съгласно принципите за честно и законно обработване на данни.

Данните се запазват само за времето, което е строго необходимо за постигането на конкретната цел, за която са били събрани.

Безопасност и качество на личните данни

Фирмата се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни и да изпълнява разпоредбите за безопасност, установени от Закона за личните данни и от приложимите наредби, с цел да предотврати загуба на данни, незаконна или непозволена употреба на данните и неупълномощен достъп до тях.

Фирмата е приложила подходящи технически мерки, като например множество усъвършенствани технологии за защита и процедури за предпазване на данните от промяна, загуба и неупълномощен достъп. Вашите лични данни се пазят на сървъри, намиращи се в помещения с ограничен достъп и под строг контрол. В допълнение към това информационните системи и компютърни програми, използвани от Фирмата, са устроени така, че да намаляват до минимум използването на лични и/или идентифициращи данни. Данните се обработват до строго необходимата степен и само за постигането на конкретната цел, за която са били събрани. Можете да помогнете на Фирмата да актуализира и/или гарантира точността на Вашите лични данни, като ни предоставите информация за Вашия адрес, квалификации, данни за контакт и т.н.

Достъп до данните

Само персоналът, отговарящ за обработката на данни в рамките на Фирмата, ще има право на достъп до Вашите лични данни. Във връзка със задълженията си тези служители може да имат нужда да обработят Ваши лични данни с цел управление на заявките Ви. Данните може да бъдат разкрити на други служители на Фирмата, както и на други фирми от Menarini Group, включително A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl, за същите цели, като посочените по-горе и/или за административни цели.

Без да се засягат разпоредбите на предходния абзац, Вашите лични данни няма да бъдат съобщавани на трети лица, независимо дали физически или юридически, и освен това няма да бъдат разпространявани по какъвто и да е друг начин и в каквато и да е друга форма.

Предоставяне на лични данни

Когато са обозначени със звездичка [*], Вашите лични данни са необходими на Фирмата, за да може да обработи запитванията, получени чрез Сайта (напр. заявки за информация и/или материали), или да се свърже с Вас, след като подадете заявка. Ако откажете да попълните тези данни, Фирмата няма да може да Ви предостави заявените от Вас услуги. Предоставянето на всички останали данни, които не са обозначени със звездичка, е по избор: отказът Ви да ги попълните няма да доведе до реални последици.

Упражняване на правата Ви

По всяко време можете да упражните Вашите права, установени от Закона за защита на личните данни, включително правото да получите потвърждение за съществуването на Вашите лични данни във Фирмата, правото да проверите съдържанието, източника и точността на Вашите данни и/или да поискате актуализиране, изтриване и/или деидентифициране на данните Ви в случай на незаконна обработка, както и правото да спрете обработването на подобни данни за законни цели.

Във всеки един момент можете да се обърнете към Администратора на лични данни по имейл ( Изпратете ни съобщение ) или по пощата (на адрес: Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД, бул. Цариградско шосе 90, София 1784, Бизнес център Капитал Форт, етаж 19), за да получите информация относно обработването на Вашите лични данни от страна на Фирмата, да упражните правата си, установени от Закона за защита на личните данни, както и да получите актуален списък с лицата, които имат достъп до Вашите данни.


ТЪРСЕНЕ