Устойчиво развитие и социална отговорност

Ангажимент към устойчивото развитие

Нашата цел е да допринесем за здравеопазването в целия свят, като разработваме и произвеждаме иновативни лекарствени продукти. Като фармацевтичен производител ние носим специална отговорност за нашите продукти. За да предотвратим рискове за потребителите, нашите продукти са обект на непрекъснат мониторинг и тестване за гарантиране на отличното им качество. Това включва и нашите съвременни производствени съоръжения. Ние считаме за свой дълг следването на устойчиво и ориентирано към бъдещето развитие и извършваме дейността си с грижа към икономиката, околната среда и обществото.

Отговорност към околната среда

При производството на лекарствени продукти ние подхождаме сериозно към нашата отговорност да пестим ресурси и да намалим въздействието си върху околната среда. Имаме постоянен ангажимент да подобряваме работата си по отношение на въздействието върху околна среда и потребяването на енергия, доколкото това е икономически приемливо.

Например възползваме се от много възможности за пестене на енергия и така допринасяме за защитата на климата. Също така се стремим непрекъснато да повишаваме ефективното използване на суровините и опаковъчните материали, които използваме, чрез адекватни технически и организационни мерки.

Отговорност към нашите служители

Ние вярваме, че безопасността на работното място е отговорност на всеки управленски екип. Затова в нашата компания осигуряваме условия, които позволяват на всички наши служители да извършват работата си в безопасна среда без инциденти. Опасностите и рисковете системно се елиминират или свеждат до минимум.

Чрез структурни мерки, техническо оборудване, първоначално и последващо обучение на нашите служители и близко сътрудничество с властите ние осигуряваме безопасни условия на труд за нашите служители и партньори.

Други теми